SVENSKA

METERBOKEN

AF

KARL LINDSTEDT

REVISOR I LIFFÖRSÄKRINGS-AKTIEBOLAGET NORDSTJERNAN

STOCKHOLM,

HJALMAR LINNSTRÖMS FÖRLAG.

 

TRYCKT HOS A. L. NORMANS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG, 1883

 


 

 

Föråldrade eller ovanligare mått m.m. 

I afseende på många här nedan upptagna mått m.m. råder mycken osäkerhet, då  de dels varit olika för olika orter och vid olika tider, dels aldrig varit i lag bestämda. Särskilt må nämnas: fat och hund osmundsjern, hö- och vedmått, kolmått, åkermått, m.fl.

Ankare, seVaror, flytande
Apoteksqvintin: stundom förekommande benämning på drakma.
Ask honung = 3 kannor = 7,9 liter.
Ass, svenska, eller såsom de ock kallades, troyska eller holländska ass, utgjorde före 1855 enheten för svenska vigten
Bandland, se Åkermått.
Bergslagshammarvigt = bergsvigt.
Dukat, såsom vigtbenämning = 1 qvintin guldvigt.
Dukatvigt = guldvigt.
Faat, gammal benämning på kappe.
Famn, se Vedmått.
Fast mål, se Mål.
Fat, se Varor, flytande.
Fat osmundsjern motsv. vanl. 20 lispund viktualievigt = 170 kilogr.
Fjerdingsland, se Åkermått.
Fjerdingsväg = en fjerdedels gammal mil = 2.7 kilometer.
Flaka, se Sillkärra.  
Foder, se Varor, flytande.

Garnmått:

1 tråd eller hvarf (kring haspeln) = 2 1/2 alnar = 1.48 meter.

1 pasman eller knäpp = 100 trådar = 250 alnar = 148.45 meter.

1 härfva eller sträng lingarn = 16 pasman = 4000 alnar = 2375,23 meter

1 härfva eller sträng klädes-, filt-, bomulls- och redgarn = 12 pasman = 3000 alnar = 1781,42 meter.

Gillling, se Hömått.
Gran (juvelvigt), se detta ord.
Gran (längdmått) = 0.1 decimallinie = 0.3 millimeter.
Halfankare = 7 1/2 kannor = 19.6 liter (jfr Varor, flytande).
Halffat = 30 kannor = 78.5 liter (jfr Varor, flytande).
Halfjumfru = 1/64 kanna = 4.1 centiliter.
Halfkappe fast mål = 63/64 kanna = 2.6 liter.
Halfkappe löst mål = 7/8 kanna = 2.3 liter.
Halfkappe malt = 1  5/128 kanna = 2.7 liter.
Halfkappe salt = 119/128 kanna = 2.4 liter.
Halfqvarter (längdmått) = 3 verktum = 7.4 centimeter.
Halfqvarter (rymdmått) = 2 jumfrur = 16.4 centiliter.
Halfskäppa = en half skäppa (se detta ord).
Halfspannland = 1/2 spannland (jfr Åkermått).
Halfstop = 2 qvarter = 6.5 deciliter.
Halftunna = en half tunna.
Halfåm = 30 kannor = 78.5 liter (jfr Varor, flytande).
Hammarvigt = bergsvigt.
Handels- eller kommersläst = 1134 kannor = 29.7 hektoliter.
Handtverksmått = verkmått.
Helfat = Fat (se Varor, flytande).
Holländska ass, se Ass.
Hummerträ = 24 kannor = 62.8 liter.
Hund (hundert, hundra) osmundsjern motsvarande vanligen 4 lispund viktualievigt = 34 kilogram
Hvarf (kring haspeln), se Garnmått.
Härfva, se Garnmått.

Hömått: 

1 kronoparm = 1 kubikfamn = 5.65 kubikmeter.

1 parm (i Stockholm) = 84 39/64 kubikalnar = 17.72 kubikmeter.

Vid skattlänggning beräknades flerstädes:

1 sommarlass hö = 25 lispund = 213 kilogram.

1 vinterlass hö = 50 lispund = 425 kilogram.

1 gilling hö = 30 kubikalnar = 6.28 kubikmeter.

I en Kungl resolution (4/3 1774) bestämmes

1 lass hö = 40 lispund = 340 kilogram.

Jernvigt = stapelstadsvigt.
Jernvägsfamn, se Vedmått.

Juvel- och perlvigt: 1 karat = 4 gran = 20.4 centigram.

                                  1 gran = 1 1/16 ass = 5.1 centigram.

Kabellängd = 100 famnar = 178.14 meter.
Kalkså = 28 kannor = 0.73 hektoliter.
Kannland, se Åkermått.
Karat, se Juvel- och perlvigt.
Kas, se Vedmått.
Kistland, se Åkermått.
Knäpp eller pasman, se Garnmått.
Kolläst, se Kolmått.

Kolmått

1 tunna = 63 kannor = 1.6 hektoliter.

1 läst, kolläst eller tolftunnestig = 19.8 hektoliter.

         I Stora Kopparbergs bergslag mättes dock till 1856 med löst mål, så att derstädes var til nämnda tid

1 tunna = 56 kannor = 1.5 hektoliter.

1 läst = 12 tunnor löst mål = 17.6 hektoliter.

1 skrinda eller kolskrinda = 18 tunnor löst mål = 26,4 hl.

Anm. En mätstig, beräknad att lemna 12 tunnor kol, med tunna uppmätta, innehöll stereometriskt ej mer än 64.558 kbfot = 1.69 kbm., och en mätskrinda som på samma sätt lemnade 18 tunnor kol, var endst 94.292 kbfot = 2.47 kbm.

Ryss, skrinda eller stig benämnas de fordon med hvilka kol vanligen fraktas. Då dessa fordon ofta voro af bestämd storlek, olika på olika orter, begagnades de flerstädes såsom kolmått. så funnos sådana

            ā  6 tunnor fast mål = 9.9 hektoliter

            ā  8    "         "      "   = 13.2    "

            ā 12   "         "      "   = 19.8    "

            ā 18   "         "      "   = 29.7    "

            ā 24   "         "      "   = 39.6    "

            ā 36   "         "      "   = 59.4    "

En storstig innehöll flerstädes 18 tunnor = 29.7 hektoliter; annanstädes 24 tunnor = 39.6 hektoliter.

         I Roslagen lär hafva begagnats storryss, innehållande 40 tunnor = 66 hektoliter.

 

Kolryss eller ryss, kolskrinda eller skrinda, koltunna, se Kolmått.
Kommers- eller handelsläst = 1134 kannor = 29.7 hektoliter.
Kopparvigt = stapelstadsvigt.
Kronoparm, se Hömått.
Kubikgran = 0.001 kubikdecimalinie = 0.026 kubikmillimeter.
Kubikmil, gammal = 1.22 kubiknymil.
Kubikskrupel = 0.000001 kubikdecimallinie = 0.000026 kubikmillimeter.
Lakegodstunna = 48 kannor = 1.26 hektoliter.
Lass hö, se Hömått.
Lod, medicinskt = 1/2 uns medicinalvigt.
Läst: kolläst, kommers- eller handelsläst, skeppsläst, se dessa ord.
Lätt vigt, se Vigt.
Löst mål, se Mål.
Markland, se Åkermått.
Medicinskt lod, se Lod.
Metallvigt = stapelstadsvigt.
Milje, en fordom vid alla vallonhamrar i Sverige begagnad egentligen brabantsk vigt = 3 3/4 skeppund stapelstadsvigt = 510 kilogram.
Minut (längdmått) = knop.
Myntvigt, gammal = silfvervigt.
Mål, fast = tunnor ā 63 kannor med underafdelningar.
Mål, löst eller struket = tunnor ā 56 kannor med underafdelningar.
Mätskrinda, se Kolmått.
Mätstig, se Kolmått.
Ort (rymdmått) = jumfru.
Ostronträ = 16 kannor = 41.9 liter.
Oxhufvud, se Varor, flytande.
Palm eller parm, se Hömått.
Parm roslagssten = 48 kubikalnar = 10 kubikmeter.
Pasman eller knäpp, se Garnmått.
Penningland, se Åkermått.
Perlvigt, se Juvel- och perlvigt.
Pipa, se Varor, flytande.
Qvadratgran = 0.01 qvadratdecimallinie = 0.09 qvadratmillimeter.
Qvadratskrupel = 0.0001 qvadratdecimallinie = 0.0009 qvadratmillimeter.
Registerton, se Ton.
Ryss, kolryss, se Kolmått.
Sillkärra eller flaka och sillmätartunna, med hvilka färsk sill mättes, voro ursprungligen 48 kannor, ökades til 63 samt bestämdes slutligen till 80 kannor = 2.09 hektoliter.
Sillmätartunna, se Sillkärra.
Sjettungsland, se Åkermått.
Skeppsläst eller svår läst svarade i vigt mot 18 skeppund stapelstadsvigt = 2448 kilogram och i rymd mot 1480 kannor = 38.7 hektoliter
Skogsfamn, se Vedmått.
Skrinda, kolskrinda, se Kolmått.
Skrupel (längdmått) = 0.01 decimallinie = 0.03 millimeter.
Skäppa, i sydligare landskapen vanligen 1/6 tunna, på andra orter 1/5 eller 1/4 tunna.
Skäppland, se Åkermått.
Snesland, se Åkermått.
Sommarlass hö, se Hömått.
Spannland, se Åkermått.
Spilträ eller spilträstunna = 48 kannor = 1.26 hektoliter.
Stafrum, se Vedmått.
Stockholmsvigt = stapelstadsvigt.
Storryss, se Kolmått.
Storstig, se Kolmått.
Struket mål, se Mål.
Sträng, se Garnmått.
Svår läst, se Skeppsläst.
Sågaln (vid flottans varfsstationer) = 300 qvadratdecimaltum = 2645 qv.cm.
Tolftungsland, se Åkermått.
Tolftunnestig, se Kolmått.

Ton eller registerton (mått på fartygs dräktighet) = 108.187 kubikfot = 2.83 kubikmeter.

         Anm. Härmed må ej förblandas de äfven i Sverige mycket använda engelska benämningarna ton, dels en vigt = 2390 pund viktualievigt = 1016 kilogram, dels ett rymdmått = 1.132 kubikmeter.

Tredjung = ostronträ, se detta ord.
Troyska ass, se Ass.
Tråd, se Garnmått.
Trä, se Ostronträ och Hummerträ.
Uppstadsvigt begagnades i Gefle istället för stapelstadsvigt, ehuru Gefle var stapelstad.
Utskeppningsvigt = stapelstadsvigt.

Varor, flytande: förutom tunnan ā 48 kannor med underafdelningar och kannan med underafdelningar begagnades såsom mått äfven följande:

1 ankare                   =  15 kannor = 39.3 liter.

1 fat, helfat eller åm =  60     "      = 157.0  " . 

1 oxhufvud               =  90     "      = 235.6  " .

1 pipa                       = 180     "      = 471,1   " .

1 foder                     = 360     "      = 942.2  ".

         Anm. Oxhufvud, pipa och foder hafva dock aldrig varit i lag bestämda.

Vedfamn, se Vedmått.

Vedmått

1 famn ved håller i höjd 6 fot, i bredd 8 fot. Vedens längd är vanligen antingen 3 fot ("6 qvarters famn"), då famnenes kubikinnehåll är 144 kubikfot = 3.77 kbm, eller 2 1/2 fot ("5 qvarters famn"), då kubikinnehållet blir 120 kubikfot = 3.14 kbm.

 

Vid några jernvägar brukas s.k. jernvägsfamn, innehållande 147 kubikfot = 3.85 kubikmeter.

 

En kas ved (i Falun) är 6 fot bred och 4 fot hög. Vedens längd vanligen 2 1/2 ā 3 fot.

 

Stafrum betyder i allmänhet en uppstaplad vedhop, tätt sammanlagd, af kubisk form, 3 alnar hög samt lika bred och lång.

 

Så väl vedfamnen som stafrummet har dock beräknats mycket olika på olika orter och tider. vid Sala silfververk t.ex. räknades, att ett stafrum grufved borde vara 13 qvarter högt och bredt samt veden 11 qvarter lång, d.v.s. 29/64 kubikalnar = 6.08 kubikmeter.

 

Vid Falun åter och flerstädes var en famn grufved 3 alnar i höjd och bredd och vedens längd 5 qvarter, innehållande en sådan famn 11 1/4 kub.aln = 2.36 kub.meter.

 

På flere ställen räknades en famn kolved = 1 kubikfamn = 5.65 kubikmeter: på andre åter ansågs ett stafrum kolved böra vara 3 alnar i höjd och bredd af 3 1/2 alnar lång ved, innehållande ett sådant 31 1/2 kubikalnar = 6.6 kubikmeter.

 

I åtskilliga bergslag var en skogsfamn 3 1/4 alnar i höjd, bredd och längd eller 34  21/64 kubikalnar = 7.2 kubikmeter.

Vigt, lätt = stapelstadsvigt.
Vigt, svår = viktualievigt.
Vinterlass hö, se Hömått.

Åkermått: Utom de vanliga måtten tunnland och kappland begagnades ofta följande

1 kannland = 1000 qvadratfot = 0.88 ar.

1 fjerdingsland = 4 kappland = 6.17 ar.

1 halfspannland = 8 kappland = 12.34 ar.

1 spannland = 16 kappland = 24.68 ar.

 

I Dalarna brukas alldeles egendomliga åkermått, nämligen:

1 kafvelland = 0.36 qvadratalnar = 0.13 qvadratmeter.

1 bandland = 36 qvadratalnar = 0.13 ar.

1 snesland = 360 qvadratalnar = 1.27 ar.

1 kistland = 3600 qvadratalnar = 12.69 ar.

1 spannland = 7200 qvadratalnar = 25.39 ar.

 

Följande gamla benämningar på jordområden kunna endast ungefärligen bestämmas:

1 penningland ungefär lika med   2 ar.

1 örtugsland       "           "     "    16 ar.

1 öresland           "           "     "     48 ar.

1 markland         "           "     "      4 hektar.

1 skäppland        "           "     "      8 ar (vanligast).

Sjettungland, åttungland och tolftungland hafva aldrig, lika litet som hemman eller mantal, varit något bestämdt ytmått.

Åm, se Varor, flytande.
Åttungsland, se Åkermått.
Öresland, se Åkermått.
Örtugsmått, se Åkermått.

 

 

 

 

 

 

Öfversigt

af de äldre svenska systemen för mått och vigt

 

Enligt 1739 års förordning, med deri till 1855 gjorda tillägg

och ändringar.

 

Längdmått.

 

Verkmått:

 

1 famn = 3 alnar.

1 aln = 2 fot.

1 fot = 2 qvarter.

1 qvarter = 6 verktum.

1 verktum = 12 verklinier.  

 

S.k. geometriskt mått:

 

1 stång = 10 fot.

1 fot = 10 decimaltum.

1 dec.tum = 10 decimallinier.

1 dec.linie = 10 gran

1 gran = 10 skrupel.

 

1 mil = 18 000 alnar = 36 000 fot.

 

 
Ytmått. 

 

Verkmått:

 

1 qv.famn = 9 qv.alnar.

1 qv.aln = 4 qv.fot.

1 qv.fot = 4 qv.qvarter.

1 qv.qvarter = 36 qv.verktum.

1 qv.verktum = 144 qv.verklinier.

 

S.k. geometriskt mått:

 

1 qv.stång = 100 qv.fot.

1 qv.fot = 100 qv.dec.tum.

1 qv.dec.tum = 100 qv.dec.linier.

1 qv.dec.linie = 100 qv.gran.

1 qv.gran = 100 qv.skrupel.

 

1 tunnland = 32 kappland = 14 000 qv.alnar = 56 000 qv.fot.

1 kappland = 437 1/2 qv.alnar = 1750 qv.fot.

1 qv.mil = 23 142 6/7 tunnland = 324 000 000 qv.alnar     = 1 296 000 000 qv.fot

 

 
Rymdmått.  

 

Verkmått:

 

1 kub.famn = 27 kub.alnar.

1 kub.aln = 8 kub.fot.

1 kub.fot = 8 kub.qvarter.

1 kub.qvarter = 216 kub.verktum.

1 kub.verktum = 1728 kub.verklinier.

 

S.k. geometriskt mått:

 

1 kub.stång = 1000 kub.fot.

1 kub.fot = 1000 kub.dec.tum.

1 kub.dec.tum = 1000 kub.dec.linier.

1 kub.dec.linie = 1000 kub.gran.

1 kub.gran = 1728 kub.skrupel.

 

Mått för våta varor:

 

1 tunna = 4 fjerdingar.

1 fjerding = 2 åttingar.

1 åtting = 6 kannor.

1 kanna = 2 stop.

1 stop = 2 qvarter.

1 qvarter = 4 jumfrur (ort).

 

Mått för torra varor:

 

1 tunna = 2 spann.

1 spann = 2 halfspann.

1 halfspann = 2 fjerdingar.

1 fjerding = 4 kappar.

1 kappe löst mål = 1  3/4 kanna.

1 kape fast mål = 1  31/32 kanna.

1 kappe salt m.m. = 1  55/64 kanna.

1 kappe malt = 2  5/64 kannor.

 

 
Vigt.  

 

Viktualievigt:

 

1 skeppund = 20 lispund (pund).

1 lispund = 20 skålpund.

1 skålpund = 32 lod.

1 lod = 4 qvintin.

1 qvintin = 69 1/8 ass.

 

Stapelstads-, uppstads-, bergs-, tackjerns-  och råkopparvigt:

 

1 skeppund = 20 pund (markpund, lispund).

1 pund (markpund) = 20 marker.

1 mark stapelstadsvigt = 7078  2/5 ass.

1 mark uppstadsvigt m.s. = 7450  2/125 ass.

1 mark uppstadsvigt u.s. = 7432  8/25 ass.

1 mark bergsvigt m.s. = 7821  79/125 ass.

1 mark bergsvigt u.s. = 7786  6/25 ass.

1 mark tackjernsvigt m.s. = 10168  76/625 ass.

1 mark tackjernsvigt u.s. = 10122  14/125 ass.

1 mark råkopparvigt s.k. ny = 7886  241/544 ass.

1 mark råkopparvigt s.k. gammal = 7853  79/125 ass.

 

Anm. Förkortningen m.s. betyder med slitningsmån och u.s. utan slitningsmån.

 

Guld- och silfvervigt:

 

1 lödig mark = 8 uns.

1 uns = 2 lod.

1 lod = 4 qvintin.

1 qvintin guldvigt = 72  56/121 ass.

1 qvintin silvervigt = 68  1/2 ass.

 

Medicinalvigt:

 

1 libra = 12 uns.

1 uns = 8 drakmer.

1 drakma = 3 skrupel.

1 skrupel = 20 gran.

1 gran = 1  23/80 ass.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enligt 1855 års förordning.

 

Längdmått:

 

1 ref = 10 stänger.

1 stång = 10 fot.

1 fot = 10 tum.

1 tum = 10 linier.

1 mil = 36 000 fot.

 

Ytmått:

 

1 qv.ref = 100 qv.stänger.

1 qv.stång = 100 qv.fot.

1 qv.fot = 100 qv.tum.

1 qv.tum = 100 qv.linier.

 

Rymdmått:

 

(1 kub.ref = 1000 kub.stänger).

(1 kub.stång = 1000 kub.fot).

1 kub.fot = 10 kannor.

1 kanna = 100 kub.tum.

1 kub.tum = 1000 kub.linier.

 

Vigt:

 

1 nyläst = 100 centner.

1 centner = 100 skålpund.

1 skålpund = 100 ort.

1 ort = 100 korn.

 

Medicinalvigten bibehölls oförändrad till 1870, då gramvigten blef stadgad vigt för medicinalier.

 

Metersystemet till fot, tum och linier (decimalmått)

 

1 mm = 0.34 linier

1 cm = 3.37 linier

1 dm = 3 tum 3.7 linier

1m = 3 fot 3 tum 6.8 linier

10 m = 33 fot 6 tum 8.1 linier

100 m = 336 fot 8 tum 1 linier

1000 m =  3 368 fot 9 linier

 

Kilometer till ref, stänger och fot

 

0.1 km = 3 ref 3 stänger 7 fot

1 km = 33 ref 6 stänger 8 fot

10 km = 336 ref 8 stänger 1 fot

 

Kilometer till ref

 

1 km = 34 ref

10 km = 337 ref

100 km = 3368 ref

 

Kilometer till gamla mil

 

1 km = 0.1 gammal mil

10 km = 0.9 gammal mil

100 km = 9.4 gammal mil

1000 km = 93.6 gammal mil

 

Nymil till ref, stänger och fot

 

0.1 nymil = 33 ref, 6 stänger 8 fot

1 nymil = 336 ref 8 stänger 1 fot

10 nymil = 3368 ref 9 fot

 

Metersystemet till alnar, tum och linier (verkmått)

1 mm = 1/2 linier

1 cm = 5 linier

1 dm = 4 tum 1 liner

1 m = 1 aln 16 tum 5 linier

10 m = 16 alnar 20 fot 2 linier

100 m = 168 alnar 9 tum 9 linier

1000 m = 1684 alnar 1 tum 1 linier

10 km = 16 840 alnar

100 km = 168 405 alnar

 

Kilometer till gammal mil

 

1 km = 1/16 gammal mil

2 km = 3/16 gammal mil

3 km = 1/4 gammal mil

4 km = 3/8 gammal mil

5 km = 7/16 gammal mil

6 km = 9/16 gammal mil

7 km = 5/8 gammal mil

8 km = 3/4 gammal mil

9 km = 13/16 gammal mil

10 km = 15/16 gammal mil

100 km = 9 3/8 gammal mil

1000 km = 93  9/16 gammal mil

 

Kilometer till knop

 

1 km = 0.5 knop

10 km = 5.4 knop

50 km = 27 knop

Erinran: En knop motsvarar en engelsk sjömil.

 

Kilometer till geografiska mil ( sjömil)

1 km = 0.1 geografisk mil

10 km = 1,3 geografisk mil

100 km = 13.5 geografisk mil

 

Qvadratmetersystemet till qv.fot, qv.tum och qv.linier (decimalmått)

1 qv.mm = 0.11 qv.linier

10 qv.mm = 1.13 qv.linier

1 qv.cm = 11 qv.liner

10 qv.cm = 1 qv.tum 13 qv.linier

1 qv.dm = 11 qv.tum 34 qv.linier

10 qv.dm = 1 qv.fot 13 qv.tum och 44 qv.linier

1 qv.m = 11 qv.fot 34 qv.tum

10 qv.m = 113 qv.fot 44 qv.tum

100 qv.m = 1134 qv.fot 41 qv.tum

 

Ar till qvadratref och qvadratstänger

1 ar = 11.34 qv.stänger

10 ar = 1 qv.ref  13.44 qv.stänger

100 ar = 11 qv.ref  34.41 qv.stänger

1000 ar = 113 qv ref  44.05 qv.stänger

 

Ar till tunnland och kappland

 

1 ar = 0.65 kappland

10 ar = 6.48 kappland

100 ar = 2 tunnland 0.82 kappland

1000 ar = 20 tunnland 8,23 kappland

 

Kilogram till skeppund, lispund, skålpund och lod

 

1 kg = 2 skålpund 11 lod

10 kg = 1 lispund 3 skålpund 17 lod

100 kg = 11 lispund 15 skålpund 8 lod

1000 kg = 5 skeppund 17 lispund 12 skålpund 17 lod

10 000 kg = 58 skeppund 16 lispund 5 skålpund 6 lod

100 000 kg = 588 skålpund 2 lispund 12 skålpund

 

Kilogram till stapelstadsvigt

 

1 kg = 3 marker

10 kg = 1 lispund 9 marker

100 kg = 14 lispund 14 marker

1000 kg = 7 skeppund 7 lispund 1 marker

10 000 kg = 73 skeppund 10 lispund 7 marker

100 000 kg = 735 skeppund 3 lispund 5 marker

 

Kilogram till bergsvigt (med slitningsmån)

1 kg = 3 marker

10 kg = 1 lispund 7 marker

100 kg = 13 lispund 6 marker

1000 kg = 6 skeppund 13 lispund 1 marker

10 000 kg = 66 skeppund 10 lispund 12 marker

100 000 kg = 665 skeppund 6 lispund 2 marker

 

Gram till libra, uns, drachma, skrupel och gran

1 gram = 16.2 gran

10 gram = 2 dr. 2 sk. 1.7 gran

100 gram = 3 uns 2 dr. 2 sk. 16.7 gran

1000 gram = 2 libra 9 uns 5 dr. 1 sk. 7.1 gran

 

Decimaltum till centimeter

 

1 tum = 2.97 cm

10 tum = 29.69 cm

100 tum = 296.90 cm

 

Fot till meter

 

1 fot = 0.30 m

10 fot = 2.97 m

100 fot = 29.69 m

Tio fot är lika med en stång.

 

Stänger till meter

 

1 stång = 3 m

10 stänger = 1 ref = 29.7 m

100 stänger = 10 ref = 296.9 m

 

Alnar till meter

 

1 aln = 0.6 m

10 alnar = 5.9 m

100 alnar = 59.4 m

1000 alnar = 593.8 m

 

Famnar till meter

 

1 famn = 1.8 m

10 famnar = 17.8 m

100 famnar = 178.1 m

1000 famnar = 1781.4 m

 

Tunnland och kappland till ar

 

0.1 kappland = 0.15 ar

1 kappland = 1.54 ar

10 kappland = 15.43 ar

32 kappland = 1 tunnland = 49.37 ar

10 tunnland = 493.65 ar

 

 

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014